DotInfo (Informace o dotacích) – Zveřejňování dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR. Zprostředkovává zobrazení údajů podle zákona č. 171/2012 Sb.

Všechny informace zpřístupněné systémem DotInfo mají pouze informativní charakter. Ministerstvo financí správnost ani úplnost dokumentů a údajů od poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí neprověřuje.

Podmínky provozu DotInfo

Poskytovatel předává Ministerstvu financí veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci (ze zveřejnění vyloučené informace), které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, jaké osoby jsou jejich původci.

Poskytovatel je povinen zajistit úplnost dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení dokumentů a údajů podle odstavce (ze zveřejnění vyloučené informace), a předat je ministerstvu v elektronické podobě ve formátu, který stanoví ministerstvo sdělením ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových stránkách. (Sekce: Ministerstvo>Informační zdroje>DotInfo)

Vychází-li poskytovatel při rozhodování o dotacích a návratných finančních výpomocích z údajů, které jejich původce podává ústně, musí zajistit jejich záznam tak, aby mohly být zveřejněny na internetových stránkách.

Dokumenty a údaje se zveřejňují tak, aby bylo zřejmé, kdo je kdy komu předložil a v jaké souvislosti. Informaci o tom předá ministerstvu poskytovatel. Opakující se dokumenty a údaje se zveřejňovat nemusí, ale stačí uvést na ně odkaz. To platí i pro dokumenty a údaje zveřejněné na internetových stránkách někým jiným než poskytovatelem.

Dokumenty a údaje předá Ministerstvu financí poskytovatel bez zbytečného odkladu poté, kdy vznikly nebo kdy je obdržel. Ministerstvo je zveřejní bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Je-li stanoven termín pro přijímání určitých dotací, zveřejní ministerstvo žádosti o dotace nejdříve v den následující po uplynutí stanoveného termínu a nejpozději desátý den po uplynutí termínu. K tomu poskytovatel předá ministerstvu potřebné informace. Ministerstvo správnost ani úplnost dokumentů a údajů, které od poskytovatele převzalo ke zveřejnění, neprověřuje.

Zveřejnění dokumentů a údajů týkajících se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na internetových stránkách trvá po dobu alespoň 10 let, a to bez ohledu na skutečnosti, které nastaly po jejich zveřejnění.

Ze zveřejnění vyloučené informace

Ze zveřejnění jsou vyloučeny:

 • dokumenty a údaje týkající se dotací poskytovaných jako podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací1),
 • dokumenty a údaje, jejichž zveřejněním by bylo porušeno právo jejich autora rozhodnout o jejich zveřejnění, nebo právo užít autorské dílo2),
 • dokumenty a údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie3),
 • utajované informace4),
 • citlivé údaje5),
 • dokumenty a údaje týkající se poskytování dotací fyzickým osobám a organizacím v zemích s nedemokratickou formou vlády.

Dokumenty ke stažení - Podmínky provozu DotInfo

Zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 171/2012 Sb. byl zveřejněn ve sbírce zákonů v částce 61 ze dne 30. května 2012.

Zdroj: MF - odbor Legislativní; ke stažení ve formátu PDF

Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákon č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 výše uvedeného zákona. Elektronická podoba formátu byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji č. 5 ze dne 31. srpna 2012.

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; e-mail: DotInfo@mfcr.cz; publikováno 31. 08. 2012; ke stažení ve formátu PDF

Detailní technický popis předávání dat o dotacích a návratných finančních výpomocích z jednotlivých rezortů na portál MF

Publikováno: 31. 08. 2012; verze: 1.7

OBSAH

 • 1. Úvod
 • 2. Způsob a principy předávání dat
  • 2.1. Struktura dat
  • 2.2. Komprimace souboru
  • 2.3. Způsob a principy předávání dat
  • 2.4. Popis komunikace s webovou službou a její zabezpečení
  • 2.5. Zpracování chyb
 • 3. Specifikace datových objektů
  • 3.1. Vybrané údaje o dotacích vstupujících do IS DotInfo EDS přes obecné rozhraní

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; e-mail: DotInfo@mfcr.cz; publikováno 31. 08. 2012; ke stažení ve formátu PDF

Doporučení Ministerstva financí ke zveřejňování

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; e-mail: DotInfo@mfcr.cz; publikováno 31. 08. 2012; ke stažení ve formátu PDF1) § 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

2) § 11 odst. 1 a § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.

3) Čl. 37 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

4) § 2 písm. a) a § 21 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

5) § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb.

<  Zpět